Τα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι τα εξής: