ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η πολυγλωσσία έχει αναγνωριστεί ως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που ευνοεί την κινητικότητα και τη γλωσσική πολυμορφία στην ΕΕ, όπως προκύπτει από το άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Για την πολιτική πολυγλωσσίας» (“About multilingualism policy”). Η εκμάθηση γλωσσών, επομένως, αποτελεί μια από τις κορυφαίες εκπαιδευτικές προτεραιότητες στην ΕΕ και απαιτεί καινοτόμες, συμπεριληπτικές και πολυγλωσσικές μεθόδους διδασκαλίας που θα συμβάλλουν στο να μάθουν οι μαθητές δυο γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους. 

Η εκμάθηση γλωσσών συνιστά μια διαδικασία που απαιτεί τακτική εξάσκηση και εμβάπτιση, προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες, συγκεκριμένα την κατανόηση γραπτού λόγου (reading), την κατανόηση προφορικού λόγου (listening), την παραγωγή γραπτού λόγου (writing) και την παραγωγή προφορικού λόγου (speaking). 

Οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών αναζητούν διαρκώς καινοτόμες δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να καλλιεργήσουν τις παραπάνω δεξιότητες των μαθητών τους.

Τα τελευταία χρόνια, τα Escape Rooms (ER) – Δωμάτια Απόδρασης έχουν προκαλέσει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, καθώς είναι αληθινά ενδιαφέροντα και συναρπαστικά. Ωστόσο, οι υπάρχουσες λύσεις είναι συχνά δαπανηρές, διατίθενται μόνο σε ψηφιακή μορφή ή δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε σχέση με την ποιότητα ή/και την προσβασιμότητα. Για να βοηθήσει πραγματικά τους εκπαιδευτικούς, το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει έτοιμο περιεχόμενο καθώς και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αυτού του είδους στην τάξη για την εκμάθηση γλωσσών.

Στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της πολυγλωσσίας και ποικιλομορφίας στην ΕΕ μέσα από την προώθηση καλών πρακτικών για την εφαρμογή των ER στα ξενόγλωσσα μαθήματα. Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα αποτελούνται από ένα σενάριο, με το οποίο οι μαθητές θα αναπτύσσουν την κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα μέσα από την επίλυση γλωσσικών γρίφων, την αποκρυπτογράφηση γραπτών και προφορικών μηνυμάτων,  την επικοινωνία στη γλώσσα-στόχο και την εξερεύνηση ενός περιβάλλοντος γεμάτο με προκλήσεις και στοιχεία με τελικό στόχο την απόδραση από το δωμάτιο.

Εκτός από τις τέσσερις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι σημαντικό το πρόγραμμα να συμπεριλάβει δυο επιπλέον στοιχεία:

Τα πνευματικά προϊόντα που θα παραχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος είναι τα εξής:

Συνεργάτες