Μαθαίνοντας μαζί μέσω του Escape Room

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία δωματίων απόδρασης (Escape Rooms) και σχετικών εργαλείων για τον σχεδιασμό τους από καθηγητές γλωσσών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Δημιουργούμε

1 Booklet on Escape Rooms and Γλώσσα s
Creation box
Γρίφος s
Animation Guide
ER scenarios

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA201-080646

Συνεργάτες